Vyučovací proces

- zabezpečujeme kvalifikovanými učiteľmi

- prebieha formou kolektívneho vyučovania

- 1 x týždenne 3 vyučovacie hodiny

- v škole vyučujú aj profesionálni umelci - ako externí učitelia

- zameriavame sa na kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívnu  činnosť, modelovanie a keramiku

- rozvíjame detskú tvorivú činnosť

- oboznamujeme žiakov s dejinami výtvarného umenia

- vedieme žiakov k samostatnej tvorbe

- pripravujeme žiakov na rôzne výtvarné súťaže na Slovensku i v zahraničí

V RÁMCI VYUČOVACIEHO PROCESU ĎALEJ ORGANIZUJEME:

- každoročne realizujeme výstavu, kde sú vystavené práce všetkých žiakov

- vlastnú výtvarnú súťaž Mýty a legendy rodného kraja

- exkurzie žiakov do galérií a múzeí na Slovensku

- možnosť pozrieť si profesionálnych umelcov priamo pri práci v rámci Medzinárodného výtvarného festivalu

- kultúrne a umelecké projekty

- letné tábory pre deti a mládež

- plenéry - krajinárske kurzy žiakov

PODMIENKY PRIJATIA:

- prijímacie skúšky nerobíme, pretože dieťa nemôže neurobiť „prijímačky“

- dieťa môžete prihlásiť do 15. septembra daného školského roka

- prihlášku nájdete na tejto stránke v zložke dokumenty, spolu s prihláškou je potrebné podpísať aj čestné vyhlásenie pre zber údajov

- vyplnenú prihlášku zaneste do Galérie Andrej Smolák v Snine, resp. ju môžete vyplniť aj priamo v galérii