Zamestanci
AS small 4
Akad. mal. ANDREJ SMOLÁK

Riaditeľ

-  Maliar, galerista a zriaďovateľ Súkromnej ZUŠ. Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove (1979) a mimoriadneho štúdia Akadémie výtvarných umení v Prahe (1989). Od roku 1985 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní.

-  Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine, ktorá vznikla ako filiálka Galéria MIRO Berlín. A od roku 1998 vedie galériu aj v Bratislave.

-  Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003)                                           

Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku

- Založil Medzinárodný výtvarný festival Snina, ktorý každoročne realizuje od roku 1994

- V roku 2004 zriadil Súkromnú základnú umeleckú školu v Snine.                                                                                     

-  Začal realizovať celosvetový projekt Galéria Maľovaný rovník. Je správcom Nadácie ART.EAST. Zrealizoval niekoľko medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu.                                                     

-  V roku 2006 Získal čestnú cenu za umenie Asociácie umenia a kultúry v Talinaskom meste Marigliano, v roku 2007 sa stal členom - korešpondentom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve (MAKU). V tom istom roku založil Nadáciu KREMENEC na podporu kultúry a zachovania tradícií Rusínov. V roku 2008 získal špeciálnu cenu Artista Segnalato - umelecký objav roka v Talianskom Grottamare. V roku 2009 mu bola odovzdaná Cena Medzinárodnej odbornej poroty v Talianskom Grottamare za umeleckú tvorbu. V rovnakom roku bol vyznamenaný Strieborným rádom za Služby umeniu Medzinárodnou akadémiou kultúry a umenia v Moskve. V roku 2010 sa stal jej členom - akademikom a zároveň bol vyznamenaný Zlatým rádom Za služby umeniu od MAKU. V roku 2010 bol vyznamenaný aj medailou V mene života na Zemi, hnutím Dobrí ľudia sveta v Moskve. V roku 2011 sa stal riaditeľom filiálky MAKU na Slovensku  a bol vyznamenaný Rádom Mieru 2. stupňa. V roku 2013 bola mu udelená cena Premio Speciale Della Critica - Zvláštna cena kritiky v talianskom meste Porto San ´Elpidio. Je laureátom Ceny predsedu PSK Petra Chudíka za rozvoj kultúry v regióne.

Jana Škutková
Mgr. JANA ŠKUTKOVÁ 

Študovala na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor Učiteľstvo výtvarného umenia a etiky. V súčasnosti sa venuje kresbe, voľnej umeleckej grafike, maľbe a keramike. Od roku 2015 vyučuje na SZUŠ v Snine a elokovaných pracoviskách v Stakčíne a v Uliči. Svojich žiakov pravidelne zapája do výtvarných súťaží a projektov.

122555965_1879705022043638_225233548_o – kópia
Mgr. ZUZANA ČORNÁ

Vysokoškolské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore Učiteľstvo výtvarného umenia. Predtým absolvovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove, odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Venuje sa keramike, grafike ale najviac inklinuje k maľbe. Na SZUŠ vyučuje v elokovaných pracoviskách v Dlhom nad Cirochou, Belej nad Cirochou, Modre nad Cirochou a v Chlmci.

Ivan gazii 3
Mgr. IVAN GAZII 

Študoval na Zakarpatskej vysokej škole umenia v Užhorode, odbor učiteľstvo výtvarného umenia. Vo svojom odbore pracoval dlhé roky na ZŠ v Dubryniči. Taktiež sa venoval tvorivej práci. Jeho výtvarné diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Ukrajine, Maďarsku, Česku, Slovensku, Švajčiarsku a Nemecku. Teraz vyučuje na SZUŠ Snina na elokovaných pracoviskách Ubľa, Kalná Roztoka, Kolonica, Klenová a Ladomirov.

Lenka Dzvoniková upravená
Mgr. LENKA DZVONÍKOVÁ

Vysokoškolské štúdium úspešne ukončila na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite v Prešove. Venovala sa grafike,neskôr maľbe na sklo a textil. Absolvovala hrnčiarske kurzy v ÚĽUV-e v Košiciach a tieto schopnosti ďalej rozvíja v Nerv Platforma o.z.  v Humennom. Náš kolektív rozšírila v novembri 2022. Momentálne vyučuje v elokovanych pracoviskách v Pichnom, Papíne a v Zubnom.

tomas ratyc 2
Mgr. TOMÁŠ RATYČ

Študoval na Združenej strednej umeleckej škole v Prešove odbor Propagačné výtvarníctvo, neskôr vyštudoval odbor Učiteľstvo výtvarného umenia na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2016 absolvoval kurz reklamnej a propagačnej grafiky na Inštitúte digitálneho designu a multimédií Mlearning v Košiciach. Venuje sa kresbe, voľnej umeleckej a počítačovej grafike. Medzi jeho úspechy patrí víťazstvo v prvom ročníku výberovej prehliadky súčasnej kresby v Galérii v Carafovej väznici, Prešov 2014. Vyučuje v Koškovciach a v Snine a taktiež na kurzoch kreslenia a maľovania pre študentov a dospelých v Humennom, ktoré organizuje Galéria Andrej Smolák.

Lívia Stašková
Mgr. art. LÍVIA STAŠKOVÁ

V roku 2012 absolvovala štúdium na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici v odbore Voľné výtvarné umenie a získala Cenu dekana za diplomovú prácu. Venuje sa experimentálnej grafike a maľbe. V minulých rokoch sa zúčastnila na viacerých spoločných výstavných projektoch (Artbus - Banská Bystrica, 4dsať - VSG Košice, Asimilácia vs. Originál – SVÚ Bratislava, Younggraphic – Fórum mladých Nitra), pracovných stretnutiach a festivaloch súčasného umenia. S prestávkou od roku 2013 vyučuje na SZUŠ Andreja Smoláka v elokovaných pracoviskách Pčoliné, Pichne, Papín a Zubné. (Momentálne je na materskej dovolenke.)

Nepedagogickí zamestnanci :

Mgr.  ALEXANDRA POHL DIDIČOVÁ

 Tajomníčka školy

ĽUBICA HANČÁKOVÁ

 Administratívna pracovníčka

JAROSLAVA FEDIČOVÁ

 Správkyňa budovy SZUŠ

PAVOL CAPOVČÁK

 Grafik